fbpx

Regulamin

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM

 

Regulamin Osada Widokowa Kościelisko

I. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym apartamencie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji , Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji apartamentu. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

a) datę pobytu Klienta

b) kwotę należną do opłaty za wynajem

c) informację dotyczącą wysokości zadatku

d) dane konta bankowego

e) ogólne warunki rezerwacji

3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz dane kontaktowe do osoby z recepcji odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do Apartamentu. Zadatek - zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.

4. W celu zagwarantowania rezerwacji z elastycznymi warunkami rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku:

• 30% wartości rezerwacji momencie dokonania rezerwacji.
• 70% wartości rezerwacji na 14 (niski sezon) lub 30 dni (wysoki sezon i terminy specjalne) przed planowanym przyjazdem.
• W przypadku dokonywania rezerwacji na krótszy okres przed planowanym przyjazdem, pobieramy 100% zadatku.
• Rezerwacja może być anulowana bezkosztowo w terminie do 14 dni przed przyjazdem. Po tym terminie pobierane jest 100% wpłaconego zadatku.
• W przypadku pobytów planowanych w wysokim sezonie i terminach specjalnych (np.: święta, ferie, długie weekendy, sylwester) rezerwacja może być anulowana bezkosztowo w terminie do 30 dni przed przyjazdem.    Po tym terminie pobierane jest 100% wpłaconego zadatku.
• W przypadku anulacji, przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulacji.


5. Oferta bezwrotna skierowana do osób zdecydowanych z brakiem możliwości bezkosztowej anulacji lub modyfikacji, ale z gwarancją niższej ceny. Wymagana opłata rezerwacyjna w wysokości 100 % wartości rezerwacji.

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie apartamentu, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu apartamentu (środki czystości

i, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

3. Wcześniejsze udostępnienie apartamentu w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia Apartamentu.

4. Przedłużenie doby Hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby Hotelowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.

5. Wynajmujący świadczy usługi w wybranym Apartamencie zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie w biurze obsługi wynajmującego.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu

7. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

8. Klient rezerwując apartament zgadza się na doliczenie opłaty serwisowej w kwocie ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji.

9. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczane są zgodnie z warunkami rezerwacji.

10. Na terenie Zakopanego i Kościeliska obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2.00 PLN za osobę za każdą noc pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu.

11. W ramach rezerwacji w wybranych apartamentach Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.

12. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z rezydentem odpowiedzialnym za przekazanie/odbiór kluczy. Przyjazd/wyjazd w godzinach od 22:00 do 8:00 jest dodatkowo płatny 80 PLN

IV. Obowiązki Klienta

1. Faktyczna liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym Apartamencie. W przypadku wykorzystania apartamentu niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do zarezerwowanego apartamentu. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza możliwości techniczne danego apartamentu. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone 100zł/os/doba.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządza w wynajętym Apartamencie, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie Obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.

5. Gość zobowiązany jest do okazania Rezydentowi dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Rezydent ma obowiązek odmówić wydania kluczy do pokoju.

6. Klient ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie obiektu.

7. Dzieci na terenie placu zabaw (huśtawki, piaskownica, trampolina i inne urządzenia) mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

V. Usługi dodatkowe

1. Zwierzęta są akceptowane po wcześniejszym poinformowaniu recepcji. Obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 40PLN/ doba.

2. Łóżeczko dla dziecka jest dodatkowo płatne, w kwocie 20 PLN/ doba.

3. Zgubienie kluczy do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 PLN.

VI. Zmiany w rezerwacji

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

 

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp.J, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

 

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

XI. Monitoring

Na terenie Osady Widokowej Kościelisko został zamontowany monitoring.

1.Cel monitoringu.
1.1. Celem monitoringu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie nieruchomości zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową, a także ochrona mienia wspólnoty mieszkaniowej.

2.Obszar i zakres monitoringu
2.1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer, dźwięk nie podlega rejestracji, ani zapisowi.
2.2. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje teren wokół budynków przy ulicy Nędzy Kubińca 141-141e w Kościelisku wejścia główne do budynków, korytarze, pomieszczenie gromadzenia odpadów komunalnych i inne pomieszczenia wchodzące w skład nieruchomości wspólnej.
2.3. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitory pozwalające na podgląd nagrań, a także stanowisko odbierające obraz z kamer i rejestratorów. Elementy systemu monitoringu mogą być w miarę konieczności udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
2.4. Obszar objęty monitoringiem został oznaczony piktogramami, które zawierają wizerunek kamer umieszczonych w pobliżu miejsc nadzorowanych.

3.Zasady korzystania z monitoringu.
3.1. Administratorem monitoringu jest Wspólnota Mieszkaniowa OSADA WIDOKOWA 1 KOŚCIELISKO nieruchomości położonej w Kościelisku przy ul. Nędzy Kubińca 141-141e.
3.2.Odpowiedzialnym za stan techniczny systemu monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest podmiot zewnętrzny, z którym Wspólnota Mieszkaniowa podpisze umowę na wyżej wymienione czynności.
3.3.Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jest podmiot administrujący nieruchomością wspólną (zarządca nieruchomości). Podmiot ten jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu i posiada bezpośrednio dostęp do urządzeń systemu monitoringu służących do zapisywania, przechowywania, udostępniania i usuwania nagrań.
3.4. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
3.5.Urządzenia systemu monitoringu służące zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych w pomieszczeniu w klatce nr …. (wejście tylko dla osób upoważnionych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej).
3.6 .Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 7 dni, licząc od dnia nagrania.
3.7.Kopię nagrań z monitoringu sporządza zarządca nieruchomości. Zapisany nośnik powinien zostać opisany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, dostępem do osób nieupoważnionych i